نقش آتریوم در معماری پایدار
آخرین مطالب درمورد نقش آتریوم در معماری پایدار
آخرین مطالب

مقاله آتریوم در معماری پایدار - Civilica با توجه به اهداف معماری پایدار نه تنها آتریوم می تواند چنان طراحی شود که اتلاف انرژی پائینی داشته باشد بلکه نقش جدیدی را هم در جهت کاهش مصرف انرژی به شکل ...

آتریوم و تاثیر آن در معماری داخلی | www.chidaneh.com در حقیقـت آتریوم هـا همانند سایر اجزاء یک ساختمان در یک روند از جزء به کـل بایــد از اهــداف کالبــدی معمــاری پایــدار تبعیــت نمــوده و عملکردی متناسب با آن داشته باشند  ...

میان‌تالار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد با توجه به اهداف معماری پایدار نه تنها آتریوم می‌تواند چنان طراحی شود که اتلاف انرژی پائینی داشته باشد بلکه نقش جدیدی را هم در جهت کاهش مصرف انرژی بشکل سرمایش و  ...

شناخت آتریوم در معماری مدرن پایدار - شهریار شقاقی جهت اهداف توسعه پایدار هماهنگ سازد و از جمله این عناصر آتریوم می باشد . آتریوم ... آتریوم می تواند چنان طراحی شود که نه تنها اتالف انرژی نداشته باشد بلکه نقش جدیدی.

ﻧﻤﺎد ﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﻳﺪار آﺗﺮﻳﻮم داﺧﻠﻲ واﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ دروﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﺗﺮﻳﻮم ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ. ﭼﻨﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻠﻜـ. ﻪ. ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪي را ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ  ...

SID.ir | آتريوم نماد يک معماري پايدار با توجه به اهداف معماري پايدار نه تنها آتريوم مي تواند چنان طراحي شود که اتلاف انرژي پاييني داشته باشد بلکه نقش جديدي را هم در جهت کاهش مصرف انرژي بشکل سرمايش ...

مقاله تأثیر آتریوم در فضای معماری : تی پی بین یکی از این روش ها استفاده از فضای آتریمی در رویکرد معماری پایدار است. ... آتریوم هم می تواند چنان طراحی شود که اتلاف انرژی پایینی داشته باشد و هم نقش جدیدی را در ...

بررسی آتریوم به عنوان عنصر تامین کننده نور روز در فضاهای آموزشی ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﻳﺪار ، آﺗﺮﻳﻮم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪي را ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، و  ...

آتریوم - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران طراحی و تحلیل الگوی کارآمد و بهینه آتریوم در ساختمان های اداری تهران .... شناسایی و تبیین جایگاه فضای آتریوم در تحولات معماری ساختمان‌های تجاری سبز می‌باشد ... عاملی در جهت کاهش مصرف انرژی با توجه به نقش میانجی حرارتی بودن آن معرفی می‌گردد .

آتریوم و تاثیر آن در معماری داخلی - آکاایران 23 مه 2018 ... در حقیقـت آتریوم هـا همانند سایر اجزاء یک ساختمان در یک روند از جزء به کـل بایــد از اهــداف کالبــدی معمــاری پایــدار تبعیــت نمــوده و عملکردی متناسب ...