نقش آتریوم
آخرین مطالب درمورد نقش آتریوم
آخرین مطالب

میان‌تالار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد با توجه به اهداف معماری پایدار نه تنها آتریوم می‌تواند چنان طراحی شود که اتلاف انرژی پائینی داشته باشد بلکه نقش جدیدی را هم در جهت کاهش مصرف انرژی بشکل سرمایش و  ...

بررسی نقش آتریوم در ساختمان ها ومقایسه ی اقلیم های چهارگانه ... - Civilica ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺁﺗﺮﯾﻮﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯼ ﺍﻗﻠﯿﻢ ﻫﺎﯼ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﺮﺍﻥ ، ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮﯼ (ﺳﺎﻝ:1395). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۹ ﺻﻔﺤﻪ.

مقاله آتریوم در معماری پایدار - Civilica با توجه به اهداف معماری پایدار نه تنها آتریوم می تواند چنان طراحی شود که اتلاف انرژی پائینی داشته باشد بلکه نقش جدیدی را هم در جهت کاهش مصرف انرژی به شکل ...

بررسی تأثیر آتریوم بر شرایط محیط داخلی، آسایش حرارتی ساکنان و ... مصرف انرژی در هر دو ساختمان ادارای دارای آتريوم و ساختمان اداری بدون آتريوم جهت بهينه .... در ارتباط با اهميت کارکرد آتريوم و نقش مثبت آن بر رضايتمندی کارکنان و ...

شناخت آتریوم در معماری مدرن پایدار - شهریار شقاقی آتریوم اصطالحی است که به حیاط داخلی یا مرکزی در معماری بومی روم باستان و ... آتریوم می تواند چنان طراحی شود که نه تنها اتالف انرژی نداشته باشد بلکه نقش جدیدی.

بررسی آتریوم به عنوان عنصر تامین کننده نور روز در فضاهای آموزشی ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﻳﺪار ، آﺗﺮﻳﻮم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪي را ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، و  ...

آتریوم و تاثیر آن در معماری داخلی | www.chidaneh.com اطلاعات معماری: ایتریوم یا آتریم (میان تالار) کلمه ای است با ریشه ی لاتین که در معماری به فضای بزرگ و باز میان ساختمان گفته می‌شود. ایتریوم یکی از بیشترین  ...

ﻧﻤﺎد ﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﻳﺪار آﺗﺮﻳﻮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﺗﺮﻳﻮم ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ. ﭼﻨﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻠﻜـ . ﻪ. ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪي را ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي ﺑﺸـﻜﻞ. ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﻴـﺮ ...

مقاله تأثیر آتریوم در فضای معماری : تی پی بین آتریوم هم می تواند چنان طراحی شود که اتلاف انرژی پایینی داشته باشد و هم نقش جدیدی را در جهت کاهش مصرف انرژی به شکل سرمایش و گرمایش طبیعی، عملکرد غیرفعال ...

تفاوت های اتریوم و بیت کوین – ارز دیجیتال اتریوم و بیت کوین دو غول بزرگ بازار ارزهای دیجیتال هستند. بیت کوین به عنوان پرچمدار ارزهای دیجیتال خیلی هم بهتر از اتریوم نیست. البته از نقش بیت کوین در ...