مولکول لیگاند
آخرین مطالب درمورد مولکول لیگاند
آخرین مطالب

Ligand - Wikipedia In coordination chemistry, a ligand is an ion or molecule (functional group) that binds to a central metal atom to form a coordination complex. The bonding with ...

لیگاند - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد لیگاند (به انگلیسی: Ligand) در شیمی به مولکول یا یونی گفته می‌شود که با فلز مرکزی پیوند برقرار کرده و ترکیب کمپلکس دهد. در شیمی پیوند، یک لیگاند یونی  ...

Ligand (biochemistry) - Wikipedia In biochemistry and pharmacology, a ligand is a substance that forms a complex with a biomolecule to serve a biological purpose. In protein-ligand binding, the ligand is usually a molecule which produces a ...

لیگاند (بیوشیمی) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد پیوند لیگاند-پروتئین از طریق نیروهای بین مولکولی مانند پیوند یونی، پیوند ئیدروژنی یا پیوند واندروالسی میسر میگردد. هچنین می‌توان ترکیباتی که از لیگاندها ...

Receptor (biochemistry) - Wikipedia In biochemistry and pharmacology, a receptor is a protein molecule that receives chemical ... A molecule that binds to a receptor is called a ligand, and can be a protein or peptide (short protein), or another small molecule such as a ...

گیرنده (زیست‌شیمی) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد مولکولی که به گیرنده می‌چسبد لیگاند نام دارد و ممکن است یک پپتید، هورمون، یک دارو یا یک سم باشد و وقتی که اتصال انجام شود و گیرنده با آن تطبیق کند، گیرنده ...

Ligand/small molecule | EMBL-EBI Train online In the PDB , small molecules (low molecular weight organic compounds that are not part of polymers) are frequently associated with biomacromolecules .

Ligand discovery using small-molecule microarrays. - NCBI - NIH Methods Mol Biol. 2012;803:249-63. doi: 10.1007/978-1-61779-364-6_17. Ligand discovery using small-molecule microarrays. Casalena DE(1), Wassaf D,  ...

Photoswitching the Efficacy of a Small-Molecule Ligand for a ... - NCBI 1. Angew Chem Int Ed Engl. 2018 Sep 3;57(36):11608-11612. doi: 10.1002/anie. 201804875. Epub 2018 Aug 6.

Molecule Screen Finds Ligand To Flip Riboswitch | Chemical ... Oct 5, 2015 ... Researchers have developed a synthetic small molecule that binds to a bacterial riboswitch to control gene expression. Bacterial riboswitches ...