فایل ذرت
آخرین مطالب درمورد فایل ذرت
آخرین مطالب

بیماری های مهم ذرت - تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی - سازمان تحقیقات بیماری ذرت · download دریافت فایل. اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی share ... تعداد دریافت فایل: 111. موضوعات. باغبانی (871) · میوه های گرمسیری و نخیلات ...

ذرت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد نام این گیاه در زبان انگلیسی Maize یا corn در زبان عربی ذرت و بلال است. در فرهنگ ... برده می‌شود. فرهنگ معین هم "جواری" را برابر با "ذرت" و "بلال" معرفی کرده‌است.

ذرت و ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻤﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻛﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ و - به زراعی کشاورزی ﻳﺦ وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 4/8/91. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. :31/2/92. ﭼﻜﻴﺪه. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻛﺎرﺑﺮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ. ﻣﺨﺘﻠﻒ. آﻫﻦ. و. ﻣﻨﮕﻨﺰ. ﺑﺮ. ﺻﻔﺎت. ﻛﻤﻲ. و. ﻛﻴﻔﻲ. ذرت. ﻋﻠﻮﻓﻪ. اي. رﻗﻢ. ﺳﻴﻨﮕﻞ. ﻛﺮاس. 704. ،. آزﻣﺎﻳـﺸﻲ. در.

آب ي ور ﺑﻬﺮه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ( ) اي داﻧﻪ ذرت ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑ - بوم شناسی کشاورزی 5 دسامبر 2013 ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺮه. وري آب،. ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ. ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ. ﺳﺎل. زراﻋﯽ. ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﯿﻤﺎر آﺑﯿﺎري. : ﺷﺎﻫﺪ، آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ،. 80. درﺻﺪ آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ و. 60. درﺻﺪ آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻣﻞ. و دو رﻗﻢ ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪ. اي،. ﺑﻪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﺷﺪ ﺑﺮ روش ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ، ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ و ﺑﺮ - پژوهشهای زراعی ایران 1 جولای 2014 ... Iranian Journal of Field Crops Research. Vol. 12, No. 3, Fall. 2014, p. 526-534. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ، ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ و. روش ﺑﺮداﺷﺖ. ﺑﺮ. رﺷﺪ. و. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ذرت ﺳﺎﻻدي.

) ﺗﺤﺖ ) يا ذرت داﻧﻪ ي ﺪﻫﺎ ﯾﺒﺮﯿ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫ ﯾﯽ 12 مارس 2017 ... ﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻧﯿﺎز دﻣﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ذرت داﻧ. ﻪ. اي. (. KSC 704. ،. Maxima ... ﺳﺮﻋﺖ ﻇﻬﻮر ﺑﺮگ ، ﻓﻨﻮﻟﻮژي و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﻫﺎي ذرت ﺑﻮد. در ﻫﺮ دو ﺳﺎل، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮاﻫﻤﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن ...

در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﺮاي ذرت ارﻗﺎم ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﺣﺮارﺗﻲ ﭼﻜﻴﺪه. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد روز داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ دﻗﻴﻖ ﺳﺮﻋﺖ. رﺷﺪ و ﻧ. ﻤﻮ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ. ﻫﺎي ذرت ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك. ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ...

اي ﻧﻮاري ﺳﻄﺤﯽ در ﮐﺸﺖ ذرت ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه - دانش آب و خاک 27 ژوئن 2012 ... ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در. ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮودﺷﺖ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل. 1388. اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ذرت ﮔﺮدﯾـﺪ و از ﺳﯿﺴـﺘﻢ. آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه. اي ﻧﻮاري. ﺳﻄﺤﯽ.

بررسی اثر کود هیومکس بر برخی خصوصیات موفولوژیکی سه رقم ذرت حجم فایل: ۶۳۲.۳۵ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۸ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می ... کود هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی ارقام مختلف ذرت انجام شد.

ﻧﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ذرت ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي رﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﻤﻴﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه 6 ژانويه 2012 ... ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ذرت ﻣـﻮﻣﻲ رﺗـﺮو ﮔﺮﻳـﺪ. ﺷﺪه را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن در ﺳﻄﻮح. 3. 5 ،. 7 و. درﺻـﺪ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ. آرد ﮔﻨﺪم ﻧﻤﻮدﻧﺪ و وﻳﮋﮔﻲ. رﺋﻮﻟﻮژي ﺧﻤﻴﺮ را ﺑﺎ ﻓـﺎرﻳﻨﻮﮔﺮاف و. اﻛﺴﺘﻨﺴﻮﮔﺮاف و وﻳﮋﮔﻲ ﺣﺴﻲ ﻧﺎﻧﻬﺎ ...