رهن در برابر ضمان معاوضی
آخرین مطالب درمورد رهن در برابر ضمان معاوضی
آخرین مطالب

ضمان معاوضی ، عقدی و قهری در بیع - موسسه حقوقی هامون ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.

ضمان معاوضی در حقوق داخلی ( ماده ۳۸۷ قانون مدنی ) - موسسه حقوقی هامون در این مقاله ما بر آن هستیم تا قاعده ضمان معاوضی(تلف مبیع قبل از تسلیم) ، اثر آن و .... ۴-رهن : ماده ۷۷۲ قانون مدنی مقرر می دارد؛ مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف .... و مشتری هیچگونه مسوولیتی در برابر بایع نسبت به پرداخت ثمن معامله ندارد؛چون ...

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻘﺪ رﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺭﻫﻦ. ﻭ. ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ. ﺑﺎ. ﺣﻖ. ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ. ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ. ﻣﻄﺮﺡ. ﺧﻮﺍﻫﺪ. ﺷﺪ. ﻭ. ﺷﺒﺎﻫﺖ. ﻫﺎ. ﻭ. ﺗﻔﺎﻭﺕ. ﻫﺎﻱ. ﺍﻳﻦ. ﺩﻭ. ﻧﻬﺎﺩ. ﺑﻴﺎﻥ ...... ﺑﺮﺍﺑﺮ. ﺭﺑﺎﺧﻮﺍﺭﺍﻥ. ﺣﻴﻠﻪ. ﮔﺮ. ﺳﺮ. ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﺑﻪ. ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ. ﻣﺎﻫﻴﺖ. ﺍﻳﻦ. ﺑﻴﻊ. ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. ﻭ. ﺁﻥ. ﺭﺍ. ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﺑﻪ. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ...... ﺑﺮﺍﻱ. ﺣﺴﻦ. ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﺗﻌﻬﺪ. ﻳﺎ. ﺑﺮﺍﻱ. ﺿﻤﺎﻥ. ﺩﺭﮎ. ﻳﺎ. ﺿﻤﺎﻥ. ﻣﻌﺎﻭﺿﻲ. ﻣﻲ. ﺩﻫﻨﺪ،. ﻣﺸﻤﻮﻝ. ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ.

عقد رهن چیست و فک رهن در قانون مدنی به چه معناست؟ | چطور 13 مه 2017 ... هرگاه دو یا چند نفر به طور مشاع مالک مال مورد رهن باشند و در برابر دیون متعددی که به دیگری دارند آن را وثیقه قرار بدهند، ظاهرا سهم هر مدیون از مال مشاع،‌ ...

تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم - پرتال جامع علوم انسانی تسلیم عین بیع یا ثمن مسؤولیت ناشی از تلف یا ضمان معاوضی را ساقط می کند امّا این ...... بتواند عقد را فسخ کند امّا هرگاه بعض از مبیع در برابر بعضی از ثمن قرار بگیرد (1). ..... در این باره می گوید:«راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حق ( 1).

بررسي ونقد برخي از نظرات دكتر كاتوزيان در عقد رهن و عقد ضمان دکر کاتوزیان میفرمایند: چنین عقدی رهن نیست بلکه ضمان عینی است در اینگونه ... زیرا اثر عقد ضمان انتقال ذمه است و نقل ذمه مجانا صورت میگیرد و چیزی در برابر نقل ...