تورم خاک
آخرین مطالب درمورد تورم خاک
آخرین مطالب

ارزيابي پتانسيل تورم آزاد خاک هاي رسي متراکم شده رفتار تورمي معمولا در خاک هايي مشاهده مي شود که به اندازه لازم ذرات ريزدانه رسي داشته باشند. تمايل به جذب آب در اين ذرات و تغيير در رطوبت طبيعي خاک در اثر تغيير ...

معرفی خاک متورم شونده و روش های بهسازی آن - گروه مهندسی فراعمران 14 ژوئن 2018 ... منظور از تورم در خاک متورم شونده ، تورم ناشی از جذب آب است. به طوری که می توان بهترین تعریف را از پدیده ی تورم در این خاک ها بدین ترتیب ارائه نمود ...

(PDF) برسي و شناسايي خاك هاي متورم شونده و ارائه ي راهكار مقابله با ان 28 دسامبر 2017 ... PDF | با توجه به اهمیت مطالعه و بررسی پدیده ی تورم در خاک های مخلوط با درصد رس نسبتا بالا در مسائل مهندسی عمران این مقاله ارائه گردیده است.

تورم خاک ( فیلم فشار برکنش خاکهای متورم شونده ) | شبکه اموزش نگاه ... 26 نوامبر 2015 ... در این فیلم آموزشی تورم خاک مدل خاک سازه در تانک شفاف قرار گرفته و در زیر ساختمان لنز خاک متورم شونده قرار داده شده است. با اضافه کردن آب فشار ...

ﭘﺬﯾﺮي ﺧﺎك ﺷﻬﺮ ﯾﺰد ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺗﻮرم - مهندسی عمران مدرس 2 آوريل 2018 ... ﻫﺎي رﺳﯽ در ﻧﻘﺎط ﮐﻮﯾﺮي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺮ ﯾﺰد و اﺑﻬﺎم در. ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺎز و ﮐﺎر و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ. ﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮرﻣﯽ اﯾﻦ ﺧﺎك. ﻫﺎ را ﺿﺮوري ﻣﯽ. ﺳﺎزد . ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺗﻮرم ﺧﺎك ﺷﻬﺮ ﯾﺰد.

برآورد شاخص فشردگی، تورم و پیش بارگذاری خاک های رسی- گچی در ... در خاکهای ریزدانه به علت نفوذپذیری پایین و جاذب آب بودن کانیهای رس، خروج آب از خاک پس از گذشت مدت زمانی طولانی انجام میپذیرد، در این خصوص برآورد نشست حاصل  ...

ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻳﻚ ﺧﺎﻙ ﻣﺘﻮﺭﻡ ﺷﻮﻧﺪﻩ ‐ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﻮﺭﻣﻲ ﭼ - دانشگاه تهران ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺁﻥ ﺣﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ. ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ. ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﺭﻡ. ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺧﺎﻙ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﻙ ﺣﻴﻦ.

اﺛﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮرﻣﯽ ﯾﮏ ﺧﺎك ﻣﺘﻮرمﺷﻮﻧﺪه در ﭼﺮﺧﻪﻫ - تحقیقات آب و خاک ایران ﺧﺎك. ﻫﺎي ﻣﺘﻮرم. ﺷﻮﻧﺪه ﺧﺎك. ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در. اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ. رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ. ﻣﻼﺣﻈﻪ. اي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ. ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرم اﯾﻦ ﺧﺎك. ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶ. ﮐﺎﻧﺎل.

مکانیک خاک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد این مقاله به توضیح ذرات تشکیل‌دهندهٔ خاک و چگونگی تشکیل آن‌ها و همچنین تفاوت ..... این جمع شدگی و تورم خاک می‌تواند آسیب‌های جدی به سازه به ویژه سازه‌های سبک و راه‌ها ...

اصل مقاله شود وجود خاک. هاي مسأله. دار )خاک. هاي تورم. پذیر، خاک. هاي واگرا و خاک. هاي رمبنده( در منطقه است. براي. این منظور آزمایش. هاي. مختلف ژئوتکنیکی. روي. 5. گمانه به عمق. 41.